Logo SZS

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka powstało w 1998 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza Krzysztofa Fabianowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej i senatora profesora Gerharda Bartodzieja oraz kilkudziesięciu samorządowców, działaczy społecznych i przedsiębiorców, tworzących nieformalny „Ruch Obywatelski”. Ruch ten miał większość w Radzie Miejskiej i Zarządzie pierwszych dwóch kadencjach. Zmieniające się prawo oraz nowe uwarunkowania polityczne spowodowały konieczność nadania społecznemu ruchowi formalnych struktur.

Data powstania Stowarzyszenia: 11 sierpnia 1998 roku.
Liczba członków założycieli: 22 osoby.
Teren działalności: Gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, województwo opolskie.

Członkiem Stowarzyszenie może zostać każda osoba zamieszkała na terenie Polski. Członkostwo nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji zarekomendowanej przez co najmniej trzech członków Stowarzyszenia i po zatwierdzeniu deklaracji przez Zarząd.

Deklaracja członkowska do pobrania:

Znak  w formacie "doc"

Znak  w formacie "pdf"
Aktualne Władze StowarzyszeniaZarząd Stowarzyszenia działa w składzie:

  1. Józef Kampa - przewodniczący;
  2. Hubert Waloszek - zastępca przewodniczącego;
  3. Jan Bogusz - zastępca przewodniczącego;
  4. Marek Życzyński - sekretarz;
  5. Marzena Staroszczyk - skarbnik;
  6. Danuta Urbaniak - członek;
  7. Renata Krawczyk - członek.

Komisja Rewizyjna pracuje w składzie:

  1. Anita Malżycka - przewodniczący;
  2. Sylwester Kaczmarek - sekretarz;
  3. Henryk Skowronek.


Nasi Radni

Radni kadencji 2018-2023, reprezentujący Stowarzyszenie w organach samorządowych:

w Radzie Powiatu Strzeleckiego

w Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich

w Radzie Gminy Izbicko

StatutRozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba Stowarzyszenia


§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka" i jest osobą prawną.


§ 2
1. Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka działa na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Strzelce Opolskie, powiatu strzeleckiego i województwa opolskiego.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
3. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne, dotyczące jego działalności.
4. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.


§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Strzelce Opolskie.


§ 4
1. Stowarzyszenie może posiadać swoje godło, znak, odznakę organizacyjną i własną flagę.
2. Stowarzyszenie może używać swojej nazwy w tłumaczeniu na języki obce.
3. Stowarzyszenie może:
1) nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach, działającymi w karju i za granicą,
2) należeć do organizacji międzynarodowych,
3) brać udział w dyskusjach dotyczących spraw publicznych.


§ 5
1. Dla realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej swoich członków.
2. W przypadkach koniecznych Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników lub powierzyć wykonanie określonych prac lub zadań odpłatnie innym podmiotom.


§ 6
Czas działania Stowarzyszenia jest nieokreślony.


Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji


§ 7
1. Stowarzyszenie za swe strategiczne przesłanie uznaje podejmowanie działań i określanie celów, których realizacja zapewnia wszechstronny rozwój gminy Strzelce Opolskie, Ziemi Strzeleckiej i całego regionu opolskiego.
2. Za podstawę swego działania w wymiarze społecznym Stowarzyszenie uznaje zasadę równości, otwartości i tolerancji.
3. Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
1) rozwój demokracji i samorządności lokalnej,
2) działania na rzecz zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców gminy i regionu
3) wspieranie rozwoju gospodarczego regionu,
4) tworzenie warunków dla rozwoju oświaty lokalnej,
5) wspieranie rozwoju kultury regionalnej,
6) wspieranie działań mających na celu tworzenie infrastruktury komunalnej i budownictwa mieszkaniowego oraz ochronę środowiska,
7) wspieranie współpracy ponadgminnej,
8) popularyzacja idei europejskości,
9) współpraca z organizacjami samorządowymi i społecznymi oraz innymi instytucjami prawnie działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
10) promowanie podmiotów i osób fizycznych zasłużonych dla Ziemi Strzeleckiej.


§ 8
Każdy z członków Stowarzyszenia zobowiązany jest do realizacji celów Stowarzyszenia poprzez podejmowanie następujących działań:
1) upowszechnianie idei samorządności,
2) pobudzanie społecznej, gospodarczej i politycznej aktywności mieszkańców i wspólnot lokalnych,
3) budowanie lokalnego i regionalnego poczucia odpowiedzialności, godności i dumy,
4) uczestnictwo w wyborach samorządowych,
5) promowanie w wyborach samorządowych kandydatów reprezentujących poglądy zgodne z celami Stowarzyszenia,
6) rozwijanie stosunków partnerskich z przedstawicielami lokalnymi z innych państw,
7) współudział w tworzeniu warunków dla rozwoju rodzimej przedsiębiorczości i warunków dla wejścia inwestorów zewnętrznych,
8) promocja regionu Strzelec Opolskich,
9) współudział w tworzeniu warunków organizacyjnych i finansowych dla rozwoju kadry i bazy w sferze oświaty i kultury,
10) inspirowanie zadań, których celem jest rozwój infrastruktury komunalnej i budownictwa mieszkaniowego oraz podejmowanie działań z zakresu ochrony środowiska,
11) tworzenie warunków dla szerokiego udziału różnych środowisk w projektach edukacyjnych i poznawczych,
12) inicjowanie i aktywny udział w tworzeniu i realizacji projektów związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,
13) popularyzacja celów i działań Stowarzyszenia oraz wiedzy o regionie Strzelec Opolskich poprzez różne formy audiowizualne i wydawnicze.


Rozdział III
Nabywanie, utrata członkostwa. Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia.


§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków Zwyczajnych,
2) Członków Wspierających,
3) Członków Honorowych.


§ 10
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba zamieszkała na terenie jego działania, która zostanie zarekomendowana przez co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.


§ 11
1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby, która popiera jego cele statutowe.
2. Członkiem Wspierającym może być każda osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która deklaruje na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną.


§ 12
1. Walne Zebranie Członków, wyłącznie na wniosek Zarządu, może nadać Członkostwo Honorowe Stowarzyszenia każdej osobie fizycznej, która posiada szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe równe jest członkostwu zwyczajnemu.
3. Członek Honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
4. Pozbawienie tytułu Członka Honorowego następuje uchwała Walnego Zabrania Członków na pisemny wniosek Zarządu lub 1 członków Stowarzyszenia.


§ 13
1. Członkostwo nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji zarekomendowanej przez co najmniej trzech członków założycieli o przystąpieniu do Stowarzyszenia i po zatwierdzeniu deklaracji przez Zarząd.
2. Odmowa zatwierdzenia deklaracji nie wymaga uzasadnienia.


§ 14
Każdy członek zwyczajny posiada:
1) Czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia,
2) prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
3) prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
4) prawo korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia, za zgodą Zarządu Stowarzyszenia, w podejmowanych działaniach zgodnie z jego celami statutowymi,
5) prawo udziału w zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu,
6) możliwość uczestnictwa w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach,
7) prawo do wystąpienia ze Stowarzyszenia przez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi.


§ 15
Członek wspierający posiada wszelkie uprawnienia członka zwyczajnego, za wyjątkiem wymienionych w § 14 pkt. 1.


§ 16
1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek w sposób sumienny i godny:
1) brać udział w pracach podjętych dla realizacji statutowych celów i zadań Stowarzyszenia,
2) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i innych aktów decyzyjnych organów Stowarzyszenia,
3) wpłacać terminowo składki członkowskie.
2. Na wniosek Członka Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić obowiązek opłacania składek członkowskich na czas określony lub zmniejszyć wysokość miesięcznej składki członkowskiej. Wzór wniosku określa Zarząd Stowarzyszenia.


§ 17
Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w wyniku:
1) rozwiązania Stowarzyszenia,
2) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
3) śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej,
4) nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż trzy miesiące,
5) wykluczenie członka ze Stowarzyszenia z powodu rażącego, zawinionego przez niego naruszenia Statutu, uchwał i innych aktów decyzyjnych władz Stowarzyszenia, bądź działania na szkodę Stowarzyszenia, w szczególności udział w wyborach samorządowych z innych niż Stowarzyszenie list wyborczych, bez zgody Zarządu Stowarzyszenia.


§ 18
1. Uchwałę w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
2. Od uchwały Zarządu skreślony lub wykluczony może odwołać się Komisji Rewizyjnej, która rozstrzyga ostatecznie.


Rozdział IV
Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia.


§ 19
1. Władzami Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu w trybie określonym w § 29 pkt 3 Statutu.
3. Członkowie wszystkich władz pełną swoje funkcje społecznie.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą należeć tylko do jednego z tych gremiów.


§ 20
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.


§ 21
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, który uległ zmniejszeniu z tym, że w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.


§ 22
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jeden raz w roku jako sprawozdawcze i ci cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, nie później jednak, niż w ciągu miesiąca od upływu kadencji organów Stowarzyszenia.
4. O terminie, miejscu, trybie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia najmniej na czternaście dni przez zwołaniem Zebrania.
5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek poparty przez 30 % członków Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Zebranie musi być zwołane w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
8. W walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować i podejmować uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę zebranych.
9. W przypadku równego rozłożenia się głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania, z wyjątkiem głosowania dotyczącego wyboru organów Stowarzyszenia.
10. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia i członkowie honorowi oraz z głosem doradczym członkowie wspierający.
11. Z Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół i dołącza do niego listę członków Stowarzyszenia uczestniczących w Walnym Zebraniu.
12. Na początku każdego Walnego Zebrania członków wybierany jest jego Przewodniczący oraz Sekretarz.
13. Protokół z Walnego Zebrania członków wraz z uchwałami powinien być sporządzony w terminie 30 dni od daty Zebrania i przekazany zarządowi do wglądu członkom Stowarzyszenia.


§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) Uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
4) udzielanie lub nie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) wybór Przewodniczącego Stowarzyszenia i pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich zbierania,
7) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
10) określenie wysokości kwoty do jakiej przedstawiciele Stowarzyszenia mogą zaciągać w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań pieniężnych,
11) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i zmian w Statucie,
12) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.


§ 24
1. Organem kierującym Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami jest Zarząd.
2. Kadencja Zarządu upływa w dniu wyboru nowego Zarządu.
3. Zarząd jest właściwy we wszystkich sprawach statutowo nie zastrzeżonych na rzecz innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
2) zwołuje Walne Zebranie oraz uchwala zasady jego przebiegu,
3) może powołać komisje problemowe i ustalać zakres ich działania,
4) ustala budżet Stowarzyszenia, oraz odpowiada za prawidłową realizację budżetu oraz sprawozdawczość,
5) podejmuje uchwały o przystąpieniu do innych związków i stowarzyszeń,
6) składa raz w roku sprawozdanie ze swej działalności,
7) ustanawia pełnomocników i określa zakres ich kompetencji.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia:
1) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
2) zwołuje posiedzenia Zarządu,
3) organizuje prace Zarządu i kieruje bieżącymi sprawami Stowarzyszenia.


§ 25
1. Zarząd składa się z 7 członków, w tym Przewodniczącego Stowarzyszenia wybranego przez Walne Zebranie,
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, wybierając ze swego grona 2 wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia.
3. W przypadku równego rozłożenia się głosów w trakcie głosowania decyduje głos Przewodniczącego Stowarzyszenia, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczącego prowadzącego posiedzenie,
4. Posiedzenia Zarządu są protokółowane. Protokół sporządza sekretarz Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności osoba wskazana przez prowadzącego posiedzenia.


§ 26
1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, a jego działanie narusza Statut lub uchwały władz Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu na wniosek Przewodniczącego Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


§ 27
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością statutową i finansową oraz stanem majątkowym Stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i sekretarza Komisji Rewizyjnej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
5. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej
1) Nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa I stopnia lub powinowactwa,
2) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.


§ 28
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Zarządu,
2) składanie sprawozdań i wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
4) kontrola i usprawnienie pracy Zarządu Stowarzyszenia,
5) kontrola działalności finansowej i gospodarczej Zarządu,
6) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu pracy Zarządu,
7) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
8) składanie sprawozdań ze swojej działalności za Walnym Zebraniu Członków,
9) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w Statucie,
10) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
11) rozpatrzenie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków.
2. W ramach wykonywanych obowiązków członkowie Komisji Rewizyjnej są uprawnieni do żądania wyśnień zarówno od członków Zarządu, jak i też od pozostałych członków Stowarzyszenia.


§ 29
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej:
1. Decyzja i uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności 50 % uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych.
2. Na żądanie 1/3 uprawnionych do głosowania przeprowadza się głosowanie tajne.
3. Głosowanie wyborcze do władz Stowarzyszenia jest tajne. Głosowanie uzupełniające do władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji jest jawne, jeżeli do władz kandydują tylko dwie osoby. O wyniku wyborów decyduje zwykła większość głosów; w razie równości głosów przeprowadza się ponowne głosowanie, a przy powtórnej równości głosów decyduje wynik losowania.
4. Członkowie określonej władzy (organu) Stowarzyszenia powiadamiani są o terminie i miejscu posiedzenia w spos6b zwyczajowo przyjęty w Stowarzyszeniu,
5. Obrady władz Stowarzyszenia są protokołowane; do protokołu załącza się teksty podjętych decyzji i uchwał; protokoły przechowuje Zarząd.


Rozdział V
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, zaciąganie zobowiązań majątkowych.


§ 30
Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka jest reprezentowane na zewnątrz przez Przewodniczącego Stowarzyszenia, a w jego zastępstwie przez innego upoważnionego przez Zarząd członka Zarządu.


Rozdział VI
Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich i wpisowego


§ 31
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.


§ 32
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) Składek członkowskich,
2) Dotacji i darowizn,
3) Spadków i zapisów,
4) Ofiarności publicznej i prywatnej,
5) Wpływów z prowadzonej działalności statutowej,
6) Subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zleceń i usług.
2. Do składania niemajątkowych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu działający samodzielnie, natomiast do składania majątkowych oświadczeń woli i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających wspólnie, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane przez członków Stowarzyszenia regularnie. Ewidencję płaconych składek prowadzi Skarbnik Stowarzyszenia.
4. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Stowarzyszenia zobowiązań w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym okreslenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości,
5) postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytki publicznego.


Rozdział VII
Zasady dokonywania zmian Statutu, spos6b rozwiązywania się stowarzyszenia


§ 33
1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy udziale co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia oraz powołuje likwidatrowa Stowarzyszenia.


Rozdział VIII
Postanowienia końcowe


§ 34
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz przepisy Kodeksu Cywilnego
2. Statut niniejszy uzyskuje moc prawną z dniem jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Wszelkie zmiany w statucie dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.


Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 30-11-2018 (Hubert Waloszek)