Logo SZS


Statut
Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka" i w dalszych postanowieniach statutu zwane "Stowarzyszeniem".

§ 2

 1. Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka działa na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Strzelce Opolskie, powiatu strzeleckiego i województwa opolskiego.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 3. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne, dotyczące jego działalności.
 4. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Strzelce Opolskie.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może posiadać swoje godło, znak, odznakę organizacyjną i własną flagę.
 2. Stowarzyszenie może używać swojej nazwy w tłumaczeniu na języki obce.
 3. Stowarzyszenie może:
  1. nawiązywać współpracę z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach, działającymi w kraju i za granicą;
  2. należeć do organizacji międzynarodowych;
  3. brać udział w dyskusjach dotyczących spraw publicznych.

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej swoich członków.
 2. W przypadkach koniecznych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub powierzyć wykonywanie określonych prac lub zadań odpłatnie innym podmiotom.

§ 6

Czas działania Stowarzyszenia jest nieokreślony.


Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 7

 1. Stowarzyszenie za swe strategiczne przesłanie uznaje podejmowanie działań i określanie celów, których realizacja zapewnia wszechstronny rozwój gminy Strzelce Opolskie, Ziemi Strzeleckiej i całego regionu opolskiego.
 2. Za podstawę swego działania w wymiarze społecznym Stowarzyszenie uznaje zasadę równości, otwartości i tolerancji.
 3. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. wspieranie rozwoju demokracji, samorządności lokalnej i współpracy ponadgminnej;
  2. wspieranie działalności kulturalnej oraz oświatowej w tym promowanie podmiotów i osób fizycznych zasłużonych dla Ziemi Strzeleckiej;
  3. działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu;
  4. wspieranie i popularyzacja działań na rzecz ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego regionu;
  5. działanie na rzecz dobroczynności, wolontariatu i zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców gmin i regionu;
  6. popularyzacja idei europejskości;
  7. współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami oraz instytucjami działającymi w szczególności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:

 1. promowanie w wyborach kandydatów reprezentujących poglądy zgodne z celami Stowarzyszenia;
 2. upowszechnianie idei samorządności;
 3. promocję regionu Ziemi Strzeleckiej;
 4. organizację konkursów promujących zasłużone osoby i podmioty dla Ziemi Strzeleckiej;
 5. aktywny udział w uroczystościach państwowych i lokalnych;
 6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, ochronę historii i tradycji lokalnej;
 7. organizację i współorganizację imprez rekreacyjnych i sportowych;
 8. współpracę i udział w projektach na rzecz ochrony środowiska i klimatu;
 9. wspieranie i pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami;
 10. organizację i wspieranie akcji charytatywnych;
 11. rozwijanie przyjaznych relacji ze społecznościami miast i gmin partnerskich.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków Zwyczajnych;
 2. Członków Wspierających;
 3. Członków Honorowych.

§ 10

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba zamieszkała na terenie jego działania, która zostanie zarekomendowana przez co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby, która popiera jego cele statutowe.
 2. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która deklaruje na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną.

§ 12

 1. Walne Zebranie Członków, wyłącznie na wniosek Zarządu, może nadać Członkostwo Honorowe Stowarzyszenia każdej osobie fizycznej, która posiada szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe jest równe członkostwu zwyczajnemu.
 3. Członek Honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
 4. Pozbawienie tytułu Członka Honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na pisemny wniosek Zarządu lub 1/4 członków Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkostwo nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji zarekomendowanej przez co najmniej trzech członków o przystąpieniu do Stowarzyszenia i po zatwierdzeniu deklaracji przez Zarząd w formie uchwały.
 2. Odmowa zatwierdzenia deklaracji nie wymaga uzasadnienia.

§ 14

Każdy członek zwyczajny posiada:

 1. czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia,
 2. prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
 3. prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
 4. prawo korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia, za zgodą Zarządu Stowarzyszenia, w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 5. prawo udziału w zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu,
 6. możliwość uczestnictwa w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach,
 7. prawo do wystąpienia ze Stowarzyszenia przez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi.

§ 15

Członek wspierający posiada wszelkie uprawnienia członka zwyczajnego, za wyjątkiem wymienionych w § 14 pkt 1.

§ 16

 1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
  1. brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. Na wniosek Członka Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić obowiązek opłacania składek członkowskich na czas określony lub zmniejszyć wysokość miesięcznej składki członkowskiej. Wzór wniosku określa Zarząd Stowarzyszenia.

§ 17

Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w wyniku:

 1. rozwiązania Stowarzyszenia,
 2. wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
 3. śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych,
 4. nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok,
 5. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia z powodu rażąco zawinionego przez niego naruszenia Statutu, uchwał i innych aktów decyzyjnych władz Stowarzyszenia, bądź działania na szkodę Stowarzyszenia, w szczególności udziału w wyborach samorządowych z innych niż Stowarzyszenie list wyborczych, bez zgody Zarządu Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Uchwałę w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd
 2. Od uchwały Zarządu skreślony lub wykluczony, może odwołać się do Komisji Rewizyjnej, która rozstrzyga ostatecznie.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19

 1. Władzami Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd Stowarzyszenia,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu w trybie określonym w § 29 pkt 3 Statutu.
 3. Członkowie wszystkich władz pełnią swoje funkcje społecznie.
 4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą należeć tylko do jednego z tych gremiów.

§ 20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 21

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, który uległ zmniejszeniu z tym, że w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jeden raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo—wyborcze, nie później jednak, niż w ciągu miesiąca od upływu kadencji organów Stowarzyszenia.
 4. O terminie, miejscu, trybie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia pisemnie najpóźniej na czternaście dni przed zwołaniem Zebrania, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej i Facebook Stowarzyszenia.
 5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek poparty przez 30% członków Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Zebranie musi być zwołane w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
 8. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia może ono skutecznie obradować i podejmować uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę zebranych.
 9. W przypadku równego rozłożenia się głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania, z wyjątkiem głosowania dotyczącego wyboru organów Stowarzyszenia.
 10. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia i członkowie honorowi oraz z głosem doradczym członkowie wspierający.
 11. Z Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół i dołącza do niego listę członków Stowarzyszenia uczestniczących w Walnym Zebraniu.
 12. Na początku każdego Walnego Zebrania członków wybierany jest jego Przewodniczący oraz Sekretarz.
 13. Protokół z Walnego Zebrania członków wraz z uchwałami powinien być sporządzony w terminie 30 dni od daty Zebrania i przekazany Zarządowi do wglądu członkom Stowarzyszenia.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
 4. udzielanie lub nie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. wybór Przewodniczącego Stowarzyszenia i pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich zbierania,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie uchwał w innych sprawach zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
 10. określenie wysokości kwoty do jakiej przedstawiciele Stowarzyszenia mogą zaciągać w imieniu Stowarzyszenia zobowiązania pieniężne,
 11. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i zmian w statucie,

§ 24

 1. Organem kierującym Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami jest Zarząd.
 2. Kadencja Zarządu upływa z końcem dnia, w którym wybrano nowy Zarząd.
 3. Zarząd jest właściwy we wszystkich sprawach statutowo nie zastrzeżonych na rzecz innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:
  1. kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
  2. zwałuje Walne Zebranie oraz uchwala zasady jego przebiegu,
  3. może powołać komisje problemowe i ustalać zakres ich działania,
  4. sprawuje zarząd majątkiem Stowarzyszenia,
  5. ustala budżet Stowarzyszenia, odpowiada za prawidłową realizację budżetu oraz za sprawozdawczość,
  6. podejmuje uchwały o przystąpieniu do innych związków i stowarzyszeń,
  7. składa raz w roku sprawozdanie ze swej działalności,
  8. ustanawia pełnomocników i określa zakres ich kompetencji.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Przewodniczący Stowarzyszenia:
  1. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
  2. zwołuje posiedzenia Zarządu,
  3. organizuje prace Zarządu i kieruje bieżącymi sprawami Stowarzyszenia.

§ 25

 1. Zarząd składa się z siedmiu członków, w tym Przewodniczącego Stowarzyszenia, wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, wybierając ze swego grona 2 wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia.
 3. W przypadku równego rozłożenia się głosów w trakcie głosowania decyduje głos Przewodniczącego Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczącego prowadzącego posiedzenie.
 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół sporządza sekretarz Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności osoba wskazana przez prowadzącego posiedzenie.

§ 26

 1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może zostać odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, a jego działanie narusza Statut lub uchwały władz Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu na wniosek Przewodniczącego Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością statutową i finansową oraz stanem majątkowym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i sekretarza Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia: Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 5. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa I stopnia lub powinowactwa,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 28

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Zarządu,
  2. składanie sprawozdań i wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  4. kontrola i usprawnianie pracy Zarządu Stowarzyszenia,
  5. kontrola działalności finansowej i gospodarczej Zarządu Stowarzyszenia,
  6. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  7. wystąpienie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
  8. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
  9. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w Statucie,
  10. rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
  11. rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków.
 2. W ramach wykonywanych obowiązków członkowie Komisji Rewizyjnej są uprawnieni do żądania wyjaśnień zarówno od członków Zarządu, jak i też od pozostałych członków Stowarzyszenia.

§ 29

Jeżeli przepis szczególny nie stanowią inaczej:

 1. Decyzje i uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności 50 % uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych.
 2. Na żądanie 1/3 uprawnionych do głosowania przeprowadza się głosowanie tajne.
 3. Głosowanie do władz Stowarzyszenia jest tajne. Głosowanie uzupełniające do władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji jest jawne, jeżeli do władz kandydują tylko dwie osoby. O wyniku wyborów decyduje zwykła większość głosów; w razie równości głosów przeprowadza się ponowne głosowanie, a przy powtórnej równości głosów decyduje wynik losowania.
 4. Członkowie określonej władzy (organu) Stowarzyszenia powiadamiani są o terminie i miejscu posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Stowarzyszeniu.
 5. Obrady władz Stowarzyszenia są protokołowane; do protokołu załącza się teksty podjętych decyzji i uchwał; protokoły przechowuje Zarząd.

Rozdział V

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, zaciąganie zobowiązań majątkowych.

§ 30

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka jest reprezentowane na zewnątrz przez Przewodniczącego Stowarzyszenia, a w jego zastępstwie przez innego upoważnionego przez Zarząd członka Zarządu.


Rozdział VI

Majątek i fundusze

§ 31

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 32

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z
  1. składek członkowskich,
  2. dotacji i darowizn,
  3. spadków i zapisów,
  4. ofiarności publicznej i prywatnej,
  5. wpływów z prowadzonej działalności statutowej,
  6. subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zleceń i usług.
 2. Do składania niemajątkowych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, upoważniony jest Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu działający samodzielnie, natomiast do składania majątkowych oświadczeń woli i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

Rozdział VII

Zasady dokonywania zmian Statutu, sposób rozwiązywania się stowarzyszenia

§ 33

 1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia oraz powołuje likwidatorów Stowarzyszenia.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 34

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Statut niniejszy uzyskuje moc prawną z dniem jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym
pdf  Statut obowiązujący od 11 sierpnia 1998 roku do 6 września 2006 roku(dokument pdf)
pdf  Statut obowiązujący od 6 września 2006 roku do 14 września 2010 roku(dokument pdf)
pdf  Statut obowiązujący od 14 września 2010 roku do 20 kwietnia 2020 roku(dokument pdf)
pdf  Statut aktualny(dokument pdf)


Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 18-05-2020 (Hubert Waloszek)