Logo SZS

Nagrody "Laur Ziemi Strzeleckiej"

Laur Ziemi Strzeleckiej - edycja XXI


Laureaci

Foto: W. Burcek (Hexa)


Nagroda „Laur Ziemi Strzeleckiej” wpisała się już na stałe w strzelecką rzeczywistość. Jest wyrazem uznania i uhonorowania osiągnięć, kompetencji i zasług wybitnych osobowości Naszej Małej Ojczyzny. Zachęca i jednocześnie inspiruje do większej aktywności na rzecz dobra wspólnego, ale również ma pozytywny wpływ na rozwój samorządności i budowę społeczeństwa obywatelskiego.
W dwudziestojednoletniej historii konkursu zostało nagrodzonych wiele zasłużonych osób, zespołów i organizacji społecznych. Wśród laureatów, których nie sposób wymieniać z imienia i nazwiska, są osoby, które zajmowały ważne funkcje społeczne – parlamentarzyści i samorządowcy, wybitni muzycy, aktorzy i sportowcy, szczególnie wrażliwi społecznie duchowni, ludzie zaangażowani w pracę na rzecz środowisk lokalnych, nauczyciele i wychowawcy wielu pokoleń, twórcy, animatorzy kultury ogólnopolskiej i lokalnej, trenerzy, działacze i kluby sportowe, przedsiębiorcy i funkcjonujące w powiecie podmioty gospodarcze. Wszyscy oni w sposób szczególny zasłużyli się Strzeleckiej Ziemi i jej mieszkańcom.
Kapituła Nagrody, już po raz dwudziesty pierwszy, spośród wniosków złożonych przez mieszkańców, organizacje społeczne i władze samorządowe, dokonała wyboru nominowanych i laureatów w pięciu kategoriach:

Tradycyjnie już, Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka przyznał również swoją nagrodę – „Laur Specjalny”.
Konkurs „Laur Ziemi Strzeleckiej”, pokazując dorobek i najcenniejsze osiągnięcia regionalnej kultury, nauki i gospodarki dołożyła swoją cegiełkę do promocji gminy i powiatu strzeleckiego, ich rangi i marki w regionie.
Dwudziesta pierwsza gala wręczenia „Laurów Ziemi Strzeleckiej” to stosowna okazja do złożenia dotychczasowym i tegorocznym Laureatom gratulacji oraz życzeń, by ich przykład zyskał jak najliczniejsze grono naśladowców.
Proszę więc o przyjęcie tych życzeń i wyrazów najwyższego uznania.
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia: Józef Kampa.

Laury edycja XXI

Foto: W. Burcek (Hexa)
Laureaci nagrody za 2018 rok

     Kategoria działalność społecznej

Jan Czanguleit, mieszkaniec i od lutego 2011 roku sołtys jednej z najstarszych miejscowości w gminie Zawadzkie – Kielczy, bezgraniczne oddany sprawom wsi, miejscowej szkoły jak również interesom lokalnej społeczności.
Z wykształcenia krawiec, z zamiłowania społecznik, angażujący się głównie w działalność na rzecz szeroko pojętej edukacji. To z jego inicjatywy i dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu nadano kielczańskiej szkole zaszczytne imię Wincentego z Kielczy. Rada Rodziców, której pan Jan był przewodniczącym, przekazała wówczas szkole sztandar. Jego zasługą jest to, iż szkoła ta pozostała i funkcjonuje w niezmienionym kształcie. W roku 2008 powołał grupę inicjatywną zamierzającą przenieść dzieci uczęszczające do miejscowego przedszkola z aktualnie zajmowanego pomieszczenia do budynku szkoły i włączenia ich w struktury organizacyjne szkoły. Pan Czanguleit poddał wtedy pomysł rozwoju szkoły poprzez dobudowę do istniejących pomieszczeń szkoły, pomieszczeń przedszkola. W grudniu 2011 roku budowa nowego przedszkola została zakończona głównie dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu i determinacji w działaniu.

Jan Czanguleit

Pozostałe pomieszczenia zostały wyremontowane a klasy szkolne i korytarze, dzięki energicznym działaniom przewodniczącego i rodziców, zostały w okresie ferii zimowych odmalowane. Koszt prac remontowych został wówczas oszacowany na około siedemdziesiąt tysięcy złotych. Jako sołtys wsi Kielcza jest organizatorem licznych festynów dla mieszkańców, m.in.: „Pożegnanie lata”, „Wieś kontra Wieś”, „Święto pieczonego ziemniaka”. Jest także współorganizatorem Dożynek Gminnych organizowanych w miejscowości Kielcza. Koronę dożynkową wspólnie z jej autorkami prezentuje na Dożynkach Powiatowych i Wojewódzkich oraz wszelkich konkursach i wystawach, gdzie korona kielczańska zdobywa wyróżnione miejsca. Pan Czanguleit jest współrealizatorem projektu „Inicjatywy Lokalne”, w ramach których pozyskał pieniądze na rozwój miejscowości, w tym na zadanie zagospodarowania i upiększenia terenów wokół Zabytkowej Chaty znajdującej się na terenie Kielczy. Do tej pory w Chacie, w której zorganizowano również część muzealną dotyczącą wsi opolskiej oraz część biblioteczną, odbywają się różnego rodzaju spotkania mieszkańców, organizowane są spotkania w ramach „Dnia Seniora”, „Dnia Matki”, wystawy związane z Festiwalem „Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy in memoriam”. Festiwal ten organizowany od 2004 roku jest formą uczczenia twórczości i samej osoby Wincentego, a poprzez to także Ziemi Opolskiej. Jest również „powrotem” autora XIII-wiecznej historii na Ziemię Opolską. W organizacji tego Festiwalu pan Czanguleit odgrywa ważną rolę organizacyjną, pełniąc funkcję koordynatora pomiędzy poszczególnymi podmiotami, organizacjami i instytucjami promocyjnymi organizującymi Festiwal. Stowarzyszenia „Wincentego z Kielczy” w Kielczy, którego pan Czanguleit jest członkiem, prowadziło cykl projektów pod nazwą „Propagowanie kultury, obyczajów i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie Powiatu Strzeleckiego”. Zaangażowany jest w szeroko pojętą działalność charytatywną, włączając się w organizację pomocy wolontariackiej przez młodzież miejscowej szkoły. Zapewnia własny transport dzieci i młodzieży do DPS w Wiśniczu. Jest sponsorem akcji charytatywnych, konkursów i zawodów sportowych organizowanych na terenie miejscowości Kielcza i gminy Zawadzkie. Pan Jan Czanguleit, sołtys wsi Kielcza, od wielu lat aktywnie wspiera, koordynuje oraz inicjuje wszelkie formy działalności na rzecz kreowania, inspirowania i popierania inicjatyw społecznych w zakresie edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, turystyki, ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony środowiska i promocji zdrowia oraz integracji małych środowisk, w których działają różnego rodzaju grupy społeczne, grupy parafialne, organizacje społeczne.


     Kategoria działalność sportowej

Piotr Ratajczak

Piotr Ratajczak od kilkunastu lat pełni funkcję Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich, który działa w naszej gminie od 1999 roku.
Pod kierownictwem pana Piotra Ratajczaka klub zajmuje się szkoleniem zawodników i zawodniczek piłki siatkowej, od mini piłki siatkowej przez kategorie młodzika, kadeta po juniora. Klub prowadzi również sekcję seniorów. W wieloletniej działalności klub uczestniczył w rozgrywkach III ligi wojewódzkiej seniorów w piłce siatkowej, a następnie występował w rozgrywkach II ligi ogólnopolskiej. Młodzież trzykrotnie zdobywała brązowe medale Mistrzostw Województwa Opolskiego w kategorii kadetów i juniorów awansując do 1/8 finału mistrzostw. Zawodnicy klubu brali udział w rozgrywkach piłki siatkowej plażowej gdzie święcili sukcesy na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Między innymi z jego inicjatywy od 2012 roku – przy aprobacie władz gminy Strzelce Opolskie – powstał w Strzelcach Opolskich Siatkarski Ośrodek Szkolny oraz klasa sportowa przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich (obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich). Jest to miejsce do rozwoju piłki siatkowej z bogatym wyposażeniem sportowym i finansowym w ramach projektu.

Siatkarsk Ośrodek Szkoleniowy

Pan Piotr Ratajczak organizuje rozgrywki i turnieje ogólnopolskie, turnieje klubów sportowych z mini piłki siatkowej. To dzięki uporowi i determinacji pana Piotra powstała w Strzelcach Opolskich szansa dla rozwoju sportowego zawodników i trenerów piłki siatkowej.


     Kategoria działalność kulturalna

Ks. dr Rudolf Nieszwiec to kapłan pochodzący z Kalinowic, małej strzeleckiej wioski. Po święceniach w 1987 roku pracował jako wikariusz w Bytomiu Miechowicach, następnie studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i był prefektem Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego, Od 1994 roku jest pracownikiem naukowym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Pełnił również funkcję kierownika Diecezjalnego, a także wicedyrektora Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Od 2004 roku pracował w Archiwum Diecezjalnym w Opolu. Od 2013 roku sprawuje funkcję proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.
Proboszcz Nieszwiec to pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej a także doskonały gospodarz. Dał się poznać jako prawdziwy duchowy przewodnik dla swoich wiernych, zaangażowany w pomoc charytatywną, społeczną i edukacyjną. Miłośnik tradycji i historii lokalnej. Konsekwentnie dąży do odrestaurowania sakralnych zabytków miasta Strzelce Opolskie.

Ks. dr Rudolf Nieszwiec

Dzięki zaangażowaniu proboszcza udało się rozpocząć w 2018 roku inwestycję, na którą pozyskano dofinansowanie w wysokości 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – poddziałanie 5.3.1 „Dziedzictwo kulturowe i kultura”. Opolski Urząd Marszałkowski przeznaczy na ten cel ponad 1 milion 500 tysięcy złotych unijnej dotacji. W zakresie inwestycji ujęto remont zabytkowego kościoła św. Barbary wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia.

Kościół Św. Barbary

 Proboszcz parafii ksiądz Rudolf Nieszwiec zaznacza, że remont drewnianego kościoła jest niezbędny, a szczególnie jego zabezpieczenie. – Mamy tutaj do czynienia z zabytkiem, więc musimy prace prowadzić zgodnie z wytycznymi, jakie przekazuje nam konserwator zabytków. Kilkukrotnie organizowaliśmy specjalne zbiórki na doraźne prace, ale bez dużej dotacji przeprowadzenie tego remontu byłoby niemożliwe. – mówi ksiądz.
Projekt, na który pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, obejmuje również remont kamiennej baszty przy kościele parafialnym św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich i utworzenie tam centrum informacji turystycznej.


     Kategoria działalność wychowawcza

Piotr Michalik

Piotr Michalik to nauczyciel historii, wiedzy o społeczneństwie, edukacji dla bezpieczeństwa z 36-letnim stażem pracy. W Publicznym Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa Jemielnicy pracuje od 1999 roku, tj.: od momentu jego powstania. Współtworzył program wychowawczy szkoły, nowelizował jej statut, opracowywał i był koordynatorem planu działania szkoły w zakresie ścieżki edukacyjnej – edukacji regionalnej. Dzięki swojemu zaangażowaniu w pracę nauczyciela wielu jego uczniów odnosiło znaczące sukcesy (finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, pięciu finalistów Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, sześciu finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce).
Pan Piotr osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu historii, potwierdzone wynikami egzaminu gimnazjalnego. Od 2004 roku prowadzone przez niego klasy uzyskały z testu gimnazjalnego wynik punktowy i procentowy powyżej średniej wojewódzkiej, a w skali staninowej wynik wyżej średni lub wysoki.

Prowadzi Koło Samorządności i od 2014 roku organizuje debaty uczniów z władzami gminy oraz uczestniczy wraz z uczniami w sesjach rady gminy. W roku szkolnym 2018/19 realizowal projekt „Jemielnickie gimnazjum Szkołą Parlamentaryzmu”. Od 1999 roku przez trzy kadencje pełnił funkcję rzecznika praw ucznia. Od tego też roku prowadzi w szkole Koło Regionalne. Brał udział w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie „Śladami przeszłości – uczniowie adoptują zabytki”.
Jest autorem innowacji pedagogicznych: „Społeczność lokalna Gminy Jemielnica. Samorząd terytorialny, inicjatywy obywatelskie i zagrożenia”, „Nasz kawałek nieba – Jemielnica i jej okolice. Ślady pamięci, które warto ocalić od zapomnienia”, „Nasza mowa i strony rodzinne”. W roku szkolnym 2004/05 realizował z grupą uczniów roczny program z zakresu przedsiebiorczości „Pakiet Wrześniowy”. Był autorem i współrealizatorem szkolnego projektu „Johannes Nucius wybitna postać śląskiej kultury muzycznej” w ramach obchodów: „Roku 2006 jako roku Johannesa Nuciusa” w Gminie Jemielnica. Realizował projekty finansowane ze środków EFS i budżetu państwa: „Szkoła marzeń”, „Szkoła na TAK”, „Chcę być lepszy”, „Wiedza i umiejętności”, „Nauka to przyszłość” w oparciu o autorskie programy zajęć. Od 2012 roku jest współorganizatorem warsztatów dla uczniów klas III z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej „I Ty możesz pomóc” we współpracy z NZOZ „Med-Jem” w Jemielnicy. Aktywnie włącza się w organizację tradycyjnej imprezy gminnej o zasięgu ponadwojewódzkim pn.: „Jarmark Cysterski”. Co roku przygotowuje wraz z uczniami przedstawienie o temtyce historycznej: uczniowie pod jego kierunkiem samodzielnie opracowują scenariusz, wykonują stroje oraz scenografię, a następnie prezentują przedstawienie podczas jarmarku.
Pan Piotr jest współautorem książki „Jemielnica. Dzieje wsi i parafii”, autorem Korekt folderów historycznych oraz książki zabytkowej „Książęca fundacja klasztoru cystersów w Jemielnicy” oraz przewodnikiem grup turystycznych po zabytkowych obiektach a zwłaszcza po zespole klasztorno – kościelnym znajdującym się przy parafii Jemielnica. Jest również aktywnym uczestnikiem przygotowań do certyfikacji Jemielnicy do sieci najciekawszych wsi.


     Kategoria działalność gospodarcza

Konstalmet

KONSTALMET S.C. jest przedsiębiorstwem rodzinnym powstałym w 1968 roku. W latach 1992 – 1993 jako jedna z pierwszych rozpoczęła produkcję pojemników na odpady komunalne. Obecnie firma zatrudnia 20 osób i jest czołowym, krajowym producentem małej architektury miejskiej takiej jak: kosze na śmieci, ławki (metalowe, żeliwne, betonowe), donice, gazony, stojaki na rowery, stoły, słupki, wkłady do koszy, kwietniki, tablice informacyjne.
Dzięki nowatorskiemu wzornictwu i efektownej kolorystyce firma „Konstalmet” znakomicie odnajduje się na coraz bardziej wymagającym rynku. W Polsce produkty firmy „Konstalmet” możemy podziwiać m.in.: na sopockim molo, w parku w Chorzowie, na Krupówkach w Zakopanem, w Opolu przy tzw.: „Małej Wenecji”, w Strzelcach Opolskich przy Centrum Rekreacji Wodnej „Strzelec”, na terenie Gminy Jemielnica oraz w wielu innych miejscach.
Firma „Konstalmet” zajmuje się również świadczeniem usług cięcia laserowego, obróbki plastycznej blachy, nakładaniem powłok (malowanie proszkowe i cynkowanie galwaniczne).

Od początku działalności Firma współpracuje z Urzędem Gminy Jemielnica, dzięki czemu Gmina ta wzbogaciła się o liczne elementy małej architektury.
Firma „Konstalmet” to także hojny sponsor. W Jemielnicy tuż obok przystanku autobusowego można podziwiać makietę kościoła parafialnego, wykonaną i podarowaną Gminie przez właścicieli Firmy, państwa Piosek, którzy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym gminy Jemielnica, udzielają się w Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Jemielnicy, wspierają i pomagają organizatorom corocznych Jarmarków Cysterskich i Dożynek Gminnych.
Państwo Piosek inwestują także na terenie Gminy Strzelce Opolskie. Są właścicielami dwóch obiektów usługowo – handlowych w Strzelcach Opolskich. W budynkach tych znajduje się siłownia oraz sklepy takich sieci handlowych jak: Neonet, Pepko, KiK i Żabka.
Przez lata Firma „Konstalmet” dała się poznać jako doświadczony, wszechstronny, solidny, niezawodny i ceniony producent z elastycznym i kreatywnym spojrzeniem na świat.


Konstalmet

     Nagroda Specjalna

Ernest Jelito

Ernest Jelito – Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Górażdże Cement SA, z „Grupą Górażdże” związany jest od 1982 roku.
Przeszedł w tworzących ją spółkach wszystkie szczeble kariery zawodowej, rozpoczynając ją w „Cementowni Strzelce Opolskie”. Aktywnie uczestniczył we wszystkich etapach procesu przekształceń prywatyzacyjnych, a także w budowie grupy kapitałowej.
Zawsze „na posterunku”. Pełniąc od 1991 roku funkcje menedżerskie – w każdej chwili gotów do podejmowania nowych wyzwań i realizacji nowych zadań. Tak działo się w latach 2001-2005, kiedy pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Grupy Górażdże i przez ostatnich jedenaście lat, kiedy był Dyrektorem Technicznym koncernu „Heidelberg Cement” jednego z największych na świecie producentów materiałów budowlanych. Stanowisko to wiązało się z zarządzaniem strategicznymi projektami dotyczącymi inwestycji, technologii, badań i rozwoju oraz innowacji we wszystkich aktywnościach koncernu na całym świecie.

Kolejne etapy pracy wynikają z objęcia przez Pana Ernesta Jelito, w 2015 roku, funkcji Prezesa Zarządu „Górażdży Cement SA” i Dyrektora Generalnego „Grupy Górażdże”. W grudniu 2018 roku Pan Jelito został Prezesem Zarządu „Stowarzyszenia Producentów Cementu”. Praca w koncernie „Heidelberg Cement” wciąż przynosi korzystne efekty, a z początkiem lipca 2019 roku Ernest Jelito obejmie funkcję Członka jego Zarządu. Będzie odpowiedzialny za zarządzanie aktywnościami koncernu w regionie Północnej i Wschodniej Europy oraz Centralnej Azji, a także odpowiadał za centrum technologiczne „Heidelberg Technology Center”, za badania i rozwój, innowacje, a także zrównoważony rozwój.
„Heidelberg Cement”, jako właściciel „Grupy Górażdże”, dba o jej rozwój. Dziś „Górażdże Cement SA” jest jednym z największych producentów cementu w Polsce i Europie. Firma prowadzi produkcję w dwóch zakładach: „Cementowni Górażdże” – zlokalizowanej w miejscowości Chorula na terenie gminy Gogolin oraz „Przemiałowni Ekocem” w Dąbrowie Górniczej. Grupa Górażdże dysponuje obecnie siecią ponad 60 wytwórni betonu towarowego i eksploatuje złoża żwirów i piasków w 17 kopalniach surowców mineralnych. Spółki Grupy zatrudniają około 1300 pracowników.

„Górażdże” to firma społecznie odpowiedzialna, która umiejętnie łączy naturalną, biznesową troskę o zysk i rozwój przedsiębiorstwa z daleko wykraczającą poza standardy dbałością o pracowników, lokalne społeczności oraz środowisko naturalne. Górażdże uczestniczą aktywnie w życiu regionu, wspierając wartościowe przedsięwzięcia naukowe, edukacyjne, kulturalne i sportowe.

Pod kierownictwem prezesa Ernesta Jelito „Grupa Górażdże” została wyróżniona wieloma prestiżowym nagrodami i wyróżnieniami m.in.:

  • tytułem "Tego, który zmienia polski przemysł” (przez kolegium redakcyjne Miesięcznika Gospodarczego "Nowy Przemysł" uznana za jedną z firm, instytucji mających największy wpływ na pozytywne zmiany zachodzące w polskim przemyśle),
  • Złotą Budowlaną Marką Roku – trzy razy z rzędu (tytuł przyznawanym markom, które cieszą się wieloletnim uznaniem fachowców),
  • tytułem „Firma Dobrze Widziana” (w konkursie organizowanym przez Business Centre Club pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),
  • wyróżnieniem "Srebrnym Listkiem" dla Górażdże Cement SA w plebiscycie "Listki CSR Polityki 2017 "organizowanym przez tygodnik „Polityka” wspólnie z firmą doradczą „Deloitte”.
  • prestiżową nagrodą w konkursie „Opolska Marka” organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego w kategorii CSR – Przedsiębiorstwo dla regionu, za – przede wszystkim – dorobek „Fundacji GÓRAŻDŻE – Aktywni dla Regionu” i jej zasługi dla Opolszczyzny.
  • tytułem Budowlanej Firmy 2018 dla Górażdże Cement S.A. podczas gali „Builder Awards 2018”.

Również osobiście Prezes Ernest Jelito został uhonorowany wieloma prestiżowymi wyróżnieniami m.in. Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji 2017 i tytułem „Osobowość Branży 2018” w kategorii „Budownictwo” miesięcznika „Builder”.


Hejnaliści

Foto: W. Burcek (Hexa)

Nominacji i wyboru laureatów nagrody dokonała Kapituła Nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej w składzie:Laur Ziemi Strzeleckiej dla Najlepszego Gimnazjalisty

... przyznawane są od 2000 roku.
Organ szkoły, jakim jest Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, występuje do Zarządu Strzeleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej z propozycją kandydata do nagrody Najlepszego Gimnazjalisty. Ostateczną decyzję o przyznaniu wyróżnienia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Wyróżnienie najlepszych gimnazjalistów z innych szkół gmin powiatu strzeleckiego jest suwerenną decyzją dyrekcji szkół oraz wójtów i burmistrzów tych gmin.

Laureaci Laurów Gimnazjalistów

Foto: W. Burcek (Hexa)

Laureatami "Laur Ziemi Strzeleckiej dla najlepszych gimnazjalistów" za roku 2018 zostali:Oprawa artystyczna uroczystości

Gala XXI edycji Laury Ziemi Strzeleckiej została uświetniona występem Ryszarda Krawczuka z zespołem.

Ryszard Krawczuk - pochodzi ze Strzelec Opolskich, jest znakomitym saksofonistą, kompozytorem i wykładowcą na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie saksofonu.

Twórca i lider zespołu Funk De Nite oraz prowadzący jeden z najlepszych big bandów w Polsce - Big Band Małopolski.

Muzycy występujący z Ryszardem Krawczukiem to członkowie min. Big Bandu Małopolskiego, współpracujący z Kubą Badachem, Michałem Urbaniakiem, Lorą Szafran.

Zespół wystąpi w składzie:

Ryszard Krawczuk z zespołem

Ryszard Krawczuk z zespłem

Foto: W. Burcek (Foto Studio Hexa)


  Patronat Honorowy Burmistrza Strzelec Opolskich

Herb

  Współfinansowanie przez Samorząd Województwa Opolskiego

Herb                 Herb  Patronat medialny

Logo             Informator Strzelecki  Partnerzy wspierający

PPO            Brukbeton


Bank Spółdzielczy            ProfectusFundacja GÓRAŻDŻE            TransAnnaberg
Brico Marche            Transkom
Drewnoplast            Intersilesia McBride Polsk
Kronospan            Adamietz
Sympetrum            Naprzód Sp. z o. o.
PHU NOW-BUD
Leszek Nowak

       

Usługi Ogólnobudowlane
Joachim SpyraPasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 5-05-2019 (Hubert Waloszek)