Logo SZS

Nagrody "Laur Ziemi Strzeleckiej"

Laur Ziemi Strzeleckiej - edycja XXIIHejnaliści

Foto: W. Burcek (Hexa)

Po dwóch latach wraca do kalendarza imprez lokalnych jeden z najważniejszych dla społeczności powiatowej konkurs: „Laur Ziemi Strzeleckiej”. Ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 organizatorzy laurów przestrzegając prawnych ograniczeń i obostrzeń sanitarnych, ale przede wszystkim szanując zdrowie uczestników, zmuszeni byli na okres dwóch lat zawiesić przyznawanie statuetek Myśliwca.
W  Strzeleckim Ośrodku Kultury ponownie zabrzmiał hejnał oznajmiając uroczyste rozpoczęcie kolejnej –dwudziestej drugiej– edycji Laurów Ziemi Strzeleckiej. Laury to promowanie wartości wpisanych w tradycję tej ziemi, to wyróżnienie zarówno młodzieży szkolnej jak i lokalnych liderów, społeczników i przedsiębiorców oraz uhonorowanie statuetkami najlepszych z najlepszych w poszczególnych kategoriach:

Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka przyznał również swoją nagrodę – „Laur Specjalny”. Podczas gali zostały wręczone również „Małe Laury”, czyli laury umiejętności i kompetencji przyznawane dla najlepszych uczniów szkół podstawowych z gmin powiatu strzeleckiego.
Uroczystości towarzyszyły ogrom tragedii dziejącej się za naszą wschodnią granicą. W dwudziestym pierwszym wieku, wieku który miał się charakteryzować czasem wiedzy, postępu, humanizmu, rozwoju gospodarczego doszło do niczym nie sprowokowanej napaści Federacji Rosyjskiej na sąsiedni europejski kraj – niepodległą Ukrainę. Nasi sąsiedzi muszą mierzyć się z ogromem zniszczeń i trudnego do wyobrażenia ludobójstwa. Dziś Ukraina walczy nie tylko o swoją niepodległość, ale również o wartości, które są dorobkiem Unii Europejskiej i całego cywilizowanego świata.
Wsparcie udzielone przez ludzi dobrej woli i narody świata budzi w naszych sercach nadzieję, że zwycięstwo jest bliskie.

Nominacji i wyboru laureatów nagrody dokonała Kapituła Nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej w składzie:


Laureaci

Foto: W. Burcek (Hexa)     Kategoria działalność społecznej

Bogusław Barłóg, związany jest z Ziemią Strzelecką od ponad 40 lat, gdzie pracuje zawodowo (OKCW Cementownia Strzelce Opolskie, Huta „Andrzej” Zawadzkiem, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich). Bez reszty poświęcił się społecznej działalności na rzecz lokalnej społeczności. Przybierała ona różne formy, np.: praca na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych czy upowszechnienie turystyki i krajoznawstwa.
Jego pasją stała się turystyka rowerowa. Przygodę z rowerem zaczął w 2005 roku od wypadów rowerowych w grupie znajomych. Z czasem liczba zwolenników tego typu wypoczynku rosła i przybrała formę rowerowych rajdów połączonych ze zwiedzaniem ciekawych miejsc w okolicy. Pierwsze odbywały się głównie na terenie powiatu strzeleckiego. Stopniowo trasy wydłużały się poza granice powiatu, województwa a nawet i Polski. Grupa zaczęła tworzyć coraz bardziej zżytą ze sobą społeczność. Dziś pan Bogusław prowadzi w Strzelcach Opolskich rowerowe Koło PTTK „Kamienie Szlachetne”, które liczy obecnie ponad 40 członków i ponad 60 sympatyków. Wiążąc się z PTTK wzrosła różnorodność działań Koła.

Bogusław Barłóg

Pan Bogusław nawiązał kontakty z innymi kołami rowerowymi. Jest wśród nich np.: Turystyczny Klub Kolarski im. Władysława Huzy z Gliwic i Opolski Klub Turystyki Rowerowej „Rajder” z Opola. Pojawiły się wyjazdowe wycieczki krajoznawcze, nawiązana została współpraca z Kołem Nordic Walking działającym przy OSiR w Strzelcach Opolskich. Pan Bogusław zachęca wszystkich do udziału w szkoleniach krajoznawczych, konkursach fotograficznych, noworocznych spotkaniach na Biskupiej Kopie. Rośnie dzięki temu liczba sympatyków Koła, którzy okresowo biorą aktywny udział w jego programowej działalności. Drużyna rowerowa posiada własne stroje, wyróżniające grupę w terenie i na imprezach masowych. Jest to doskonały sposób na promocję naszego miasta i regionu daleko poza ich granicami.
Pan Bogusław nie zapomina również o ludziach w wieku poprodukcyjnym. W ramach współpracy z kołem PZEiR działającym na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich przygotowuje i prowadzi m.in.: rekreacyjne rajdy piesze i rowerowe. Wielu członków koła rowerowego otrzymało wyróżnienia Oddziału PTTK w Zawadzkiem oraz zdobyło odznaki turystyki kwalifikowanej różnych stopni (w tym Kolarską Odznakę Turystyczną i Znam Ziemię Strzelecką).
Aktywna działalność pana Bogusława została zauważona na szczeblu wojewódzkim poprzez udzielenie mu przez Kapitułę NTO nominacji w plebiscycie „Człowiek Roku 2017”.
Pan Bogusław Barłóg jest przykładem na to jak jeden człowiek potrafi swoją społeczną działalnością rozwijać więzi społeczne wśród mieszkańców regionu. Czyni to poprzez organizowanie wielu imprez turystyczno–rekreacyjnych integrujących ich uczestników. Stwarza możliwość nawiązywania i zacieśniania kontaktów zbliżających członków lokalnej społeczności – ludzi różnych grup wiekowych i zawodów.
Taka szeroka i różnorodna działalność wymagała wypracowania skutecznego i szybkiego sposobu komunikowania się z grupą. Pan Bogusław opracowuje w tym celu komunikaty i wysyła je drogą elektroniczną do wszystkich członków i sympatyków Koła. W czasie zorganizowanej działalności Koła prowadzonego przez Bogusława Barłoga w imprezach turystycznych wzięło udział ponad 3000 osób. Jego praca, zaangażowanie i pasja z jaką to czyni budzi podziw i zasługuje na najwyższy szacunek.


     Kategoria działalność sportowej

Ryszard Becella

Ryszard Becella to działacz sportowy i propagator sportu młodzieżowego. Już w roku 1971 – mając zaledwie 18 lat – Pan Ryszard po raz pierwszy objął stanowisko Prezesa Ludowego Zespołu Sportowego CHOJNO koło Rawicza.
Działalność sportowa Pana Ryszarda na terenie gminy rozpoczęła się w czerwcu 2002 roku wraz z powstaniem klubu sportowego „Piast Nowa Wieś” w Strzelcach Opolskich. Aktywnie w działalność klubu Pan Becella włączył się po zakończeniu sezonu 2003/2004, kiedy to wszedł w skład nowo utworzonego Zarządu Klubu. Wiosną 2008 roku wybrano nowy zarząd na czele którego Pan Ryszard Becella stanął jako prezes. Klub zarejestrowano w sądzie i od sezonu 2008/2009 występuje jako Stowarzyszenie Klub Sportowy „Piast” w Strzelcach Opolskich.
Klub przez kolejne sezony rozgrywek piłkarskich dokonywał systematycznych awansów sportowych, jednocześnie powiększając swoja ofertę piłkarską dla nowych grup wiekowych.

Obecnie SKS „Piast” Strzelce Opolskie jest największym klubem sportowym w Gminie i liczy 260 członków, w tym 170 zarejestrowanych zawodników. Klub posiada 12 drużyn, z czego jedenaście z nich to drużyny dziecięco-młodzieżowe, w tym trzy drużyny kobiece, które systematycznie uczestniczą w organizowanych zawodach, nie tylko na terenie gminy, ale również na terenie Polski południowej, odnosząc spore sukcesy. Dzieci i młodzież poprzez grę pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej promują Ziemię Strzelecką we wszystkich miejscach, w których uczestniczą w zawodach.
W dniu 12 czerwca 2008 roku utworzono w Strzelcach Opolskich Radę Sportu, w której Pan Ryszard Becella pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego, zaś od 7 lipca 2011 roku do dnia dzisiejszego pełni funkcję Przewodniczącego Rady Sportu.
W 2012 roku pan Becella otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktów interpersonalnych technikami mediacji, co pozwoliło na lepszą formę komunikacji z rodzicami, opiekunami i trenerami poszczególnych grup sportowych w swoim klubie i poza nim oraz z lokalnymi władzami i przedsiębiorcami.
Praca zawodowa w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich a także funkcja wiceprzewodniczącego Zarządu Okręgowego, członka Prezydium Zarządu Okręgowego w NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Opolu oraz Przewodniczącego Zarządu Terenowego w ZK nr 1 w Strzelcach Opolskich nie przeszkadzały mu w jego aktywności sportowej. Od 2014 roku Pan Becella przebywa na emeryturze co pozwoliło mu na zwiększenie intensywności działań zmierzających do np.: organizacji imprez piłkarskich, piłkarskich obozów sportowych, pozyskiwania środków finansowych, koordynowanie działań w kierunku szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej.
Pan Ryszard Becella od 2016 roku zasiada w Zarządzie Opolskiego Związku Piłki Nożnej jako członek zarządu. 25 października 2017 roku na Gali „Sportowa Polska 2017”, która odbyła się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie Pan Ryszard wyróżniony został tytułem „Pasjonat Sportowej Polski 2017”.
Pan Ryszard Becella to osoba otwarta, sumienna i bardzo ambitna. Cechuje go duże zaangażowanie, jest niezwykle oddany swojej pasji, którą jest piłka nożna, ciągle dąży do uzyskiwania ponad planowych wyników, posiada wszechstronną wiedzę i ogromne doświadczenie, które pozwala mu podejmować trafne decyzje. Prowadzeniem Klubu z taką pasją i zaangażowaniem dba o wizerunek miasta i gminy Strzelce Opolskie.


     Kategoria działalność kulturalna

Roman Dethloff jako wytrwały społecznik i animator kultury regionalnej od 1977 roku z pasją rzeźbi, maluje oraz odnawia przydrożne kapliczki, krzyże, pomniki i figury sakralne. Aktywnie włącza się w ratowanie zabytków naszego regionu oraz zbiera dla przyszłych pokoleń materiały, dokumenty, stare fotografie, legendy i opowiadania o zwyczajach związanych z lokalną historią. Jest członkiem Polskiej Rady Heraldycznej „Nova Heraldia” z siedzibą w Jeleniej Górze. Społecznie angażuje się w życie swojej miejscowości Szymiszowa. Wspomaga działania rady sołeckiej Szymiszowa – Osiedle oraz rady parafialnej przy kościele pw. Ducha Świętego w Szymiszowie. Człowiek o wielu talentach, wielkim sercu, na którego kreatywność i pomoc zawsze można liczyć.
Pan Roman Dethloff większość swojego życia poświęcił działalności artystycznej na rzecz społeczności lokalnej, na ogół wiejskiej. Strzelczanin z urodzenia. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów naszej „małej ojczyzny”.

Roman Dethloff

Laureat licznych nagród. Brał udział w wielu wystawach zorganizowanych m.in.: w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, Strzeleckim Ośrodku Kultury, Tułowickim Domu Kultury, Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich czy Parafii Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Jest w stałym kontakcie z osobami dzielącymi jego pasje, co często przekłada się na organizowanie wspólnych wystaw i konferencji w wielu miejscowościach naszej gminy: Strzelcach Opolskich, Szymiszowie, Suchej, Rozmierzy, Rozmierce, Jędryniach, Kadłubie, Grodzisku oraz Kluczu, Walcach i Nakle. Jest pomysłodawcą oraz współorganizatorem Wystawy Szopek Bożonarodzeniowych oraz Ozdób Świątecznych, mających miejsce w miejscowości Szymiszów w okresie świąt Bożego Narodzenia. Brał udział w konkursie na herb Powiatu Strzeleckiego. Jest twórcą herbu i loga dla niejednego sołectwa Powiatu Strzeleckiego (ostatnio dla miejscowości Sucha). Często zapraszany przez lokalne media do udziału w audycjach radiowych czy telewizyjnych z wielką pasją opowiada o twórczości ludowej i historii naszego regionu. Mimo wielu zajęć znajduje czas i serce dla drugiego człowieka. Wolontariusz, nie pozostający obojętny na los drugiego człowieka. Stałe współpracuje z Referatem Misyjnym. Był jednym z inicjatorów społecznego ruchu na rzecz franciszkańskiego zakonu świeckiego. Jego bezinteresowna działalność społeczna w zakresie opieki nad przydrożnymi kapliczkami i krzyżami, które pieczołowicie i nieodpłatnie restauruje, uratowała od zniszczenia wiele obiektów sakralnych. Wykonał wiele rzeźb i obrazów o tematyce religijnej.
Jako człowiek czynu, często cytuje słowa: „Kto nie ma odwagi do  marzeń, nie będzie miał sił do walki” (Paul Michael Zulehner). Dlatego uważa, że stworzenie Izby Tradycji w Szymiszowie oraz uratowanie tzw.: Ruiny Rożniątowskiej w Rożniątowie wcale nie musi być tyko życzeniem, które nie ma szans na realizację. Ma wizję tego co chce zrealizować. Zaangażowania i pasji na pewno mu nie zabraknie.


     Kategoria działalność wychowawcza

Zbigniew Babski

Zbigniew Babski z wykształcenia pedagog – historyk, przez wiele lat związany z opolską oświatą. Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel, następnie kierownik wychowania i dyrektor w Szkole Podstawowej w Suchym Borze. W latach 1990-1996 pracował jako wizytator oraz pełnił funkcję wicekuratora oświaty w Kuratorium Oświaty w Opolu. Z Gminnym Zarządem Oświaty i Wychowania (obecnie Gminny Zarząd Obsługi Jednostek) związany był w latach 1996 – 1999. Bardzo aktywnie angażował się w działania na rzecz społeczności Ziemi Strzeleckiej, zwłaszcza w zakresie edukacji, kultury oraz sportu i rekreacji.
Zbigniew Babski jest założycielem i przewodniczącym zarządu Strzeleckiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej. Stowarzyszenie to w całej swojej działalności zrealizowało wiele projektów edukacyjnych, w tym również o randze międzynarodowej (m.in.: obozy i wymiany młodzieży).

W 2010 roku Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie Marszałka Województwa Opolskiego za projekt „LET THE LAST WALLS COLLAPSE” („Pozwólmy runąć wszystkim murom”), które zostało zrealizowane we współpracy z partnerami z Czech, Litwy oraz Niemiec. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu społeczności Gminy Strzelce Opolskie. Współpracuje z władzami publicznymi, lokalnymi grupami działania, przedszkolami, szkołami, placówkami kultury i innymi organizacjami pozarządowymi. Jest współorganizatorem wydarzeń artystycznych, imprez rekreacyjno – sportowych i festynów rodzinnych. Wspiera finansowo inicjatywy lokalne oraz udziela pomocy materialnej i finansowej placówkom oświatowym i wychowawczym na terenie gminy. Przez 18 lat Stowarzyszenie było fundatorem stypendiów dla najlepszych gimnazjalistów, wręczanych podczas kolejnych edycji nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej. Od 2019 roku zainaugurowany został nowy projekt pod tytułem „Młodzieżowy Laur Kompetencji”.
W  latach 1999 – 2004 Stowarzyszenie sprawowało opiekę oraz współfinansowało działalność Strzeleckiej Rady Młodzieżowej. Uczestniczyło – w latach 1999 – 2002 – we współorganizacji kursów przygotowujących do egzaminu maturalnego współpracując z Zarządem Wojewódzkim Naczelnej Organizacji Technicznej w Opolu. W dniu 11 stycznia 2000 roku na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu pana Babskiego przebywał w gminie Strzelce Opolskie Doradca Ministra Edukacji Narodowej ds. Samorządów mgr Tadeusz Matusz. Stowarzyszenie współuczestniczyło przy otwarciu zmodernizowanych obiektów Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach i Kadłubie oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich.
Pan Zbigniew Babski to inicjator powołania oraz w latach 1997 – 1999 Przewodniczący Zespołu Związku Gmin Śląska Opolskiego ds. oświaty. W 1998 roku brał udział – na zaproszenie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prof. Michała Kuleszy – w prowadzonych w Mierkach k/Olsztyna pracach nad projektami ustaw kompetencyjnych. W latach 1998 – 1999 brał udział w pracach Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, a w roku 1998 w pracach Zespołu ds. nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Ponadto pan Babski uczestniczył w pracach Rady ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży przy Wojewodzie Opolskim, kolegium Wojewody, Zespołu ds. Edukacji Europejskiej przy Opolskim Kuratorze Oświaty. Był członkiem Komisji ds. Kształcenia Ustawicznego przy Marszałku Województwa Opolskiego oraz członkiem panelu ekspertów do oceny wniosków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w obszarze edukacji.
Ponadto pan Babski był współautorem ekspertyzy dla Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu na temat: „Koszty funkcjonowania oświaty publicznej – szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez samorządy” oraz autorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań publikowanych w czasopismach: „Wspólnota”, „Dyrektor Szkoły”, „Przegląd Oświatowy”, „Lider”, „Nowy Biuletyn Szkolny”, „Rejon Śląsk Opolski”, a także kilkunastu projektów edukacyjnych.


     Kategoria działalność gospodarcza

Gabriela i Jan Patołowie

Gabriela i Jan Patołowie to właściciele rodzinnej firmy „U Jana” w Warmątowicach. Założyciel firmy Jan Patoła rozpoczął swoją działalność w 1991 roku od małej gastronomii, później otworzył sklep, a następnie bar. Obecnie, wspólnie z żoną Gabrielą, prowadzi renomowaną restaurację „U Jana” wraz z pokojami gościnnymi. Jest to przedsiębiorstwo typowo rodzinne, państwo Patołowie wprowadzili do biznesu również córkę Sandrę.
Restauracja specjalizuje się w przyjęciach okolicznościowych oraz cateringu, dając pracę około dwudziestu osobom. O renomie „Patołów” niech świadczy to, że ich wspaniałe ogrody biesiadne były niejednokrotnie wykorzystywane jako plenery teledysków kręconych przez gwiazdy TVS, a na organizację przyjęcia komunijnego termin trzeba rezerwować z wyprzedzeniem 6 – 7lat.
W roku 2009 firma „U Jana” zwyciężyła w konkursie „Opolskie Kwitnące” w kategorii obiekt hotelowo–gastronomiczny.

Zdobyła także Złotą Różę Opolskiej Turystyki w konkursie Agro-Eko-Turystycznym „Zielone Lato 2014”
Gabriela i Jan Patołowie potrafią wykorzystać do rozwoju swojego biznesu środki pomocowe. Przy wsparciu funduszy europejskich wybudowali przy restauracji w Warmątowicach elegancki hotelik na 14 miejsc noclegowych.
Rodzina Patołów to znani w okolicy darczyńcy. Sponsorują między innymi strzeleckie szkoły, imprezy sportowe oraz lokalne festyny.
Państwo Patołowie są wzorem małego przedsiębiorstwa, które od prawie 30 lat doskonale radzi sobie w prowadzeniu biznesu na terenie wiejskim.


U Jana

Foto: www.ujana.pl


     Nagroda Specjalna Zarządu Stowarzyszenia

Stefan Gołdon

Stefan Gołdon – animator kultury, pasjonat teatru lalkowego, od siedemdziesięciu lat jedna z ważniejszych postaci amatorskiego środowiska lalkarskiego w Polsce. Człowiek, którego życiorysem można by obdarować kilka osób.
Wieloletni dyrektor domu kultury w Strzelcach Opolskich (1966 – 1985) gdzie mieszkał do 1991 roku. Animator ruchu amatorskich teatrów lalek w Polsce, pomysłodawca biesiad lalkarskich w Strzelcach Opolskich, Opolu i wielu innych miastach w kraju, inicjator powstania i realizacji Strzeleckich Spotkań Amatorskich Teatrów Lalek w Strzelcach Opolskich, festiwalu, którego w 2020 roku odbyła się jubileuszowa, 50 edycja. Ślady działalności Stefana Gełdona w Strzelcach Opolskich są nadal widoczne w sferze strzeleckiej kultury
Stefan Gełdon urodził się 15 sierpnia 1925 roku w miejscowości Kręg niedaleko Starogardu Gdańskiego. Tam mieszkał i uczył się do wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji w wieku 16 lat został wywieziony do pracy przymusowej w gospodarstwie rolnym na pograniczu francusko-niemieckim.

W 1944 roku uciekł z niewoli, został członkiem francuskiego ruchu oporu, później w grudniu 1944 roku, wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Służył w II Baonie III Dywizji Strzelców Karpackich II Korpusu Wojska Polskiego. Jego wojenne i tuż powojenne losy dość szeroko zostały opisane w autobiograficznej książce: „Z Kręga przez Saint Omer’e do Nowego”, która barwnie opowiada o ciekawym życiu i artystycznej pasji niezwykłego człowieka.|
W 1946 roku Stefan Gełdon wrócił do Polski, rozpoczął kurs przygotowawczy dla nauczycieli w Starogardzie Gdańskim, został skierowany do pracy w szkolnictwie i placówkach kultury w powiecie starogardzkim. W 1958 roku został przeniesiony do pracy w Powiatowym Domu Kultury w Nowym Dworze Gdańskim, a w 1966 roku objął posadę kierownika Powiatowego Domu Kultury w Strzelcach Opolskich, gdzie został do roku 1991. Po przejściu na emeryturę wrócił w rodzinne strony zamieszkując w Nowem nad Wisłą, gdzie do niedawna pracował (1/4 etatu w 2019 roku) jako instruktor teatru lalek w miejscowym Centrum Kultury „Zamek”. W października 2019 roku obchodził jubileusz 70 lecia pracy twórczej. Z teatrem lalek zetknął się po raz pierwszy w Saint Omere we Włoszech podczas nauki w Gimnazjum Kupieckim, które działało przy II Korpusie Wojska Polskiego. Po powrocie do Polski lalkarskie pasje rozwijał na wszystkie możliwe sposoby. Efektami jego lalkarskiej działalności były teatry i kluby teatralne powstające w miejscowościach, gdzie pracował, przeglądy i biesiady lalkarskie, liczne periodyki wydawane z myślą o środowisku lalkarskim. Od 1960 roku Stefan Gełdon jest członkiem sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Lalkarzy UNIMA.
W 1966 roku po objęciu posady kierownika Powiatowego Domu Kultury w Strzelcach Opolskich zainicjował organizację przeglądu o nazwie Wojewódzkie Spotkania Teatrów Lalek Opolszczyzny.


Stefan Gołdon

Stefan Gełdon był także bardzo zaangażowany w powołanie do życia kierunku animatora kultury o specjalności lalkarskiej w ramach Uniwersytetu Ludowego działającego w Błotnicy Strzeleckiej. Dwuletnie studium policealne wydało wielu absolwentów, którzy do dzisiaj czynni są w środowisku amatorskich teatrów lalek. Ważnym elementem działalności Stefana Gełdona są również periodyki poświęcone lalkarstwu wydawane przez niego przy współpracy z instytucjami kultury z całej Polski. „Poradnik lalkarza” czy „Miłośnik Teatru Lalek” to tytuły, których powstanie jest wyłączną zasługą Stefana Gełdona. Podczas puławskich spotkań ogólnopolskich prowadzi swój program „Z półki Pana Stefana”. Przedstawia w formie video filmy ze swoich lalkarskich zbiorów.
- Cieszę się, że przez tyle lat mogę prowadzić zajęcia, że jest na nie zapotrzebowanie. To dla mnie bardzo ważne, że młodzi chcą jeszcze uczyć się sztuki aktorskiej – opowiada Stefan Gełdon. Bardzo ciepło wspominają go także jego podopieczni. – Chcielibyśmy, żeby „Baśniowy Świat” przetrwał jeszcze tysiąc lat, żeby mogły nasze dzieci, tym teatrem też się cieszyć – mówi Dorota Kortas, była aktorka teatru „Baśniowy Świat” z Nowego.
Stefan Gełdon przekonuje, że wykonanie lalki teatralnej to nic trudnego. – Trzeba mieć butelkę, kijek, gwóźdź, rajstopę, materiały na ubranka, guziki, sznurki na włosy, nici, igłę i młotek. Najpierw wkładamy patyk do butelki, przymocowujemy go gwoździem, później naciągamy na nią skarpetkę. Mamy gotowy szkielet lalki. Wtedy przyszywamy ubranka, robimy włosy. Trzeba się wykazać inwencją – opowiada. Jak mówi instruktor: Nic tak nie zbliża do sztuki jak tworzenie. Z dziecka, które potrafi namalować obrazek i zrobić kukiełkę, wyrasta człowiek wrażliwszy, co pozwala mu na własne, twórcze widzenie świata.
Stefan Gełdon otrzymał nagrodę „Kociewskie pióro” za całokształt swojej działalności. W dni 19 maja 2018 roku w Warszawie otrzymał prestiżową nagrodę Fundacji Polcul - Jerzego Bonieckiego Foundation z Australii za zorganizowanie dziecięcego Teatru Lalek i Cieni Baśniowy Świat z Nowego. Polcul nagradza osoby, które angażują się społecznie, często na poziomie lokalnym i zarażają swoją pasją otoczenie.
Pan Stefan Gełdon jest także żeglarzem i co najważniejsze wspaniałym, oddanym ludziom, wiecznie młodym i pełnym zapału człowiekiem. Taki właśnie jest Stefan Gełdon.


     Nagroda Specjalna Zarządu Stowarzyszenia

HerbTysmienica

Tetiana Hradiuk – - burmistrz miasta Tyśmienica na Ukrainie.
Tyśmienica – miasto w zachodniej Ukrainie, położone 11 km na wschód od Iwano-Frankiwska, a dawnego Stanisławowa. W historii zarówno Tyśmienicy, jak i Iwano-Frankiwska odnajdziemy ślady polskości, dorobek wielu pokoleń Polaków wpłynął na ukształtowanie oblicza materialnego i duchowego tych miast.

Oto kilka faktów z historii miasta Tyśmienica:

 • tytułem "Tego, który zmienia polski przemysł” (przez kolegium redakcyjne Miesięcznika Gospodarczego "Nowy Przemysł" uznana za jedną z firm, instytucji mających największy wpływ na pozytywne zmiany zachodzące w polskim przemyśle),
 • pierwsza wzmianka o Tyśmienicy pochodzi z Latopisu Hipackiego, a datowana jest na rok 1143;
 • w 1449 roku Tyśmienica otrzymała prawa magdeburskie od Kazimierza Jagiellończyka, stała się znaczącym centrum rzemieślniczo-handlowym na Podkarpaciu;
 • przez kilka wieków Tyśmienica była własnością Potockich, to oni podnieśli ją do rangi miasta;
 • parafię należącą do dekanatu stanisławowskiego ufundował Mikołaj Potocki;
 • w 1686 roku zawitał tu sam król Jan III Sobieski, oczekujący tutaj wojsk polskich ściągających na wyprawę wołoską; zamieszkał w tzw. „Pańskim Domu”, zburzonym w 1939 roku;
 • kościół ormiański ufundowany został przez wojewodę bełskiego Mikołaja Potockiego w 1759 roku (przy głównym ołtarzu tego kościoła, na tablicy marmurowej, widniała inskrypcja na cześć założyciela: „Memento Nicolai Potocki”);
 • w okresie II Rzeczpospolitej znajdowała się w granicach powiatu tłumackiego w województwie stanisławowskim;
 • w 1945 r. znalazła się w granicach ZSRR - niestety, wszystkie wspomniane wcześniej zabytki związane z Polską (kościół dominikanów, kościół ormiański, „Pański Dom”) rozebrano do fundamentów i pozostała jedynie cerkiew z 1925 roku oraz zabytkowy cmentarz
 • 24 sierpnia 1991 roku Ukraina proklamowała niepodległość,
 • od uzyskania niepodległości Ukraina borykała się z problemami gospodarczymi, okresami recesji i kryzysów, a także z gwałtownymi zmianami politycznymi, rozgrywającymi się pomiędzy zwolennikami integracji z Rosją, a Unią Europejską i Zachodem. Dramatycznymi wydarzeniami była pomarańczowa rewolucja z przełomu 2004 i 2005 roku, a w szczególności rewolucja godności tzw. Euromajdan z 2014 roku. W wyniku tej ostatniej powstał proeuropejski rząd, co wywołało reakcję Rosji w postaci aneksji Krymu utworzenia marionetkowych republik (Doniecka Republika Ludowa i Ługańska Republika Ludowa), wspieranych przez Rosję i pozostających w konflikcie z rządem ukraińskim.
 • 24 lutego 2022 siły zbrojne Federacji Rosyjskiej dokonały zbrojnej agresji na terytorium Ukrainy.

Obecna Tyśmienica to duże nowoczesne miasto, liczące blisko 10.000 mieszkańców (wedle danych ze spisu powszechnego w 2001 miasto liczy 9720 mieszkańców), ośrodek przemysłu chemicznego (w tym środki ochrony roślin) budowlanego, drzewnego, przemysłu lekkiego, a głównie futrzarskiego.
Partnerstwo Strzelec Opolskich i Tyśmienicy sięga 2002 roku, nawiązane zostało 20 lat temu, 10 lat po podpisaniu Traktatu między Rzeczpospolitą Polską, a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy. Inicjatorem tej współpracy był mieszkaniec naszej gminy, a do niedawna Iwano-Frankiwska p. Walentyn Burdeinyj. Wtedy też podpisana została umowa partnerska pomiędzy naszymi samorządami. W owym czasie był to znaczący krok na drodze ku budowaniu dobrosąsiedzkiej współpracy obu samorządów, a pośrednio i krajów. Głównymi celami umowy partnerskiej była współpraca między miastami partnerskimi na bazie samorządu lokalnego, przejawiająca się przyjaznymi stosunkami pomiędzy ich społecznościami, budowana przy współudziale instytucji publicznych, organizacji, ale przede wszystkim mieszkańców miast partnerskich. Jej zawarcie umożliwiło tworzenie wspólnych przedsięwzięć i projektów. W miarę upływu czasu współpraca naszych miast ewaluowała, ulegała rozwojowi, przybierając różne formy i obejmując różne środowiska.


Tetiana Hradiuk


Młodzieżowy Laur Kompetencji za osiągnięcia w 2019 roku

... przyznany za 2019 rok po raz pierwszy, jako kontynuacja realizowanego przez 18 lat „Lauru dla Najlepszego Gimnazjalisty”. Inicjatorem wyróżnień jest Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej we współpracy z gminami Powiatu Strzeleckiego. Nagroda ta wręczana jest tradycyjnie już w ramach Laurów Ziemi Strzeleckiej.
Stypendia te w wielu przypadkach to nie tylko docenienie sukcesów i aktywności uczniów, ale także początek do rozwijania swoich zdolności, talentów, przełamywania barier i sięgania po kolejne sukcesy na drodze rozwoju i kariery zawodowej.
Do podstawowych kryteriów przyznania nagrody należą: