Logo SZS

Wybory 2014

Komitet wyborczy Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka tworzą:

Zarząd Stowarzyszenia, uzyskując poparcie Walnego Zebrania, zaprosił do pracy w komitecie dodatkowo kilku członków Stowarzyszenia. Zatem łącznie komitet tworzy 15 osób.
KW został utworzony w celu zgłoszenia kandydatów na radnych rad gminnych i Rady Powiatu Strzeleckiego w województwie opolskim w wyborach zarządzonych na dzień 16 lipca 2014 roku. Na pełnomocnika komitetu wyborczego Zarząd powołał p. Jana Bogusza – sekretarza Zarządu, natomiast na pełnomocnika finansowego p. Mateusza Szłapę – skarbnika.
Możliwość utworzenia komitetu wyborczego w wyborach samorządowych przez Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka gwarantuje Kodeks wyborczy, w szczególności art. 84 § 4, który stanowi, że w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta komitety wyborcze komitety mogą być tworzone między innymi przez stowarzyszenia i organizacje społeczne. W przypadku komitetu wybiorczego organizacji zamierzającej zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie funkcję komitetu wyborczego organizacji pełni organ upoważniony do reprezentowania organizacji na zewnątrz.
Głównym zadaniem komitetu jest zgłaszania kandydatów w wyborach. Wykonuje on również inne czynności wyborcze, a w szczególności prowadzi na zasadzie wyłączności kampanię wyborczą na rzecz kandydatów (art. 84 § 4 ustawy Kodeks wyborczy). Zatem w okresie kampanii wyborczej wszelkie czynności związane z: pozyskiwaniem środków finansowych, wydatkowaniem środków na promocję kandydatów, organizowaniem spotkań przedwyborczych, drukowaniem ulotek, plakatów itp. mogą być prowadzone tylko przez komitet wyborczy. Nie mogą takich działań prowadzić sami kandydaci bądź Stowarzyszenie.
Za prowadzenie finansów komitetu bezpośrednio odpowiedzialny jest pełnomocnik finansowy, a w szczególności za ewidencjonowanie wpływów i wydatków oraz sporządzenie sprawozdania finansowego i przedłożenie go w terminie właściwemu organowi wyborczemu.
Komitet wyborczy, zgodnie z przepisem art. 70 ust. 1 Kodeksu wyborczego zobowiązany jest do umieszczenia na wszystkich materiałach wyborczych, w tym również na plakatach, wyraźnych oznaczeń, od kogo pochodzą. Materiały zawierające takie oznaczenie podlegają ochronie prawnej i  ą dowodami poniesionych kosztów.
Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 18-05-2015 (Hubert Waloszek)