Logo SZS

Wybory 2014

Komitet wyborczy Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka

Udział w pracach terytorialnych komisji wyborczych

W dniu 17 września 2014 r. (środa) upływa termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich, powiatowych, ………). Natomiast najpóźniej w dniu 22 zostaną Komisarz Wyborczy powołane komisje terytorialne spośród wyborców zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych.
Prawo zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy lub osoby pisemnie upoważnione przez pełnomocników tych komitetów wyborczych, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego.
W skład terytorialnej komisji wyborczej wchodzi od 7 do 9 osób stale zamieszkałych na obszarze działania danej rady. W skład tych komisji wchodzi co najmniej po jednym wyborcy zgłoszonym przez każdego pełnomocnika wyborczego, z tym, że w skład wojewódzkiej i powiatowej komisji wyborczej oraz komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu wchodzi z urzędu, jako jej przewodniczący, sędzia wskazany przez prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego.
W przypadku zgłoszenia do składu terytorialnej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez komisarza wyborczego. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje komisarz wyborczy spośród osób stale zamieszkałych na obszarze działania tej rady.
Kandydatami do składu terytorialnej komisji wyborczej mogą być osoby wpisane do stałego rejestru wyborców właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego.
Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze działania rady, dla wyboru której właściwa jest dana komisja wyborcza, tj. na obszarze:

  1. województwa - jeżeli kandyduje do wojewódzkiej komisji wyborczej;
  2. powiatu - jeżeli kandyduje do powiatowej komisji wyborczej;
  3. gminy (miasta) - jeżeli kandyduje do gminnej (miejskiej) komisji wyborczej;
  4. m.st. Warszawy - jeżeli kandyduje do Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie;
  5. dzielnicy m.st. Warszawy - jeżeli kandyduje do dzielnicowej komisji wyborczej i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która: jest obywatelem polskim; najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  6. nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu; nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu gminnej (miejskiej) komisji wyborczej lub dzielnicowej komisji wyborczej może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; jest wpisany do właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego stałego rejestru wyborców; nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi nie mogą natomiast być kandydatami na członków powiatowych i wojewódzkich komisji wyborczych.
Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania.
Ze strony PKW - http://pkw.gov.pl/    >>>>  Najistotniejsze zmiany w prawie wyborczym

    >>>>  Wybory samorządowe – zasady

Pasek

 Mapa Serwisu  Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl  Uaktualniono: 18-05-2015 (Hubert Waloszek)